info@cleansup.nl


Bel ons voor een offerte 06-26970101

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Aanneming van werk

Opdrachtgever geeft opdracht aan Opdrachtnemer, gelijk Opdrachtnemer hierbij deze opdracht aanvaardt, tot het verlenen van diensten betrekking hebbend op de schoonmaak en verdere diensten hieromtrent, van het bedrijfspand of kantoor waar de Opdrachtgever gevestigd is zoals beschreven in de bij deze overeenkomst behorende offerte d.d. [datum] die als Bijlage 1 aan dit contract is gehecht.

Artikel 2. Duur van de Overeenkomst

Het betreft een contract die in gaat op [datum] en een looptijd heeft van 1 jaar waarna deze overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd. Het contract heeft voor beide partijen een opzegtermijn van 3 maanden. Na 1 jaar kan de overeenkomst op elk moment worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. In geval van faillissement kan het contract op elk moment zonder opzegtermijn met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 . Nadat door de Opdrachtnemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging plus het werkprogramma, mag de Opdrachtnemer ervan uitgaan, dat de Opdrachtgever zich met opdrachtbevestiging en werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en werkomschrijving de Opdrachtnemer middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
3.2. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld in dit contract en het daarbij horende werkprogramma, zijn bepalend voor de tussen beide partijen geldende overeenkomst.
3.3.  Bij eenmalige werkzaamheden wordt de Opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving te zijn akkoord gegaan, doordat deze zijn ondertekend of doordat er is toegestaan met de uitvoering van de werkzaamheden te starten.

Artikel 4. Verplichtingen

4.1 . Opdrachtnemer verplicht zich alle vakbekwaamheid in te zetten voor te leveren diensten te, conform de wensen van de Opdrachtgever .
4.2. De Opdrachtgever verplicht zich om tijdig alle benodigde gegevens, noodzakelijk voor de te verlenen diensten van Opdrachtnemer te leveren en aan de overeengekomen financiële verplichtingen te voldoen.

Artikel 5. Personeel van opdrachtnemer

5.1. De Opdrachtnemer zal eigen personeel tewerkstellen dat volgens de in Nederland geldende sociale wetten verzekerd dient te zijn en waarvoor loonbelasting ingehouden zal worden. Indien buiten medeweten van de Opdrachtgever hiervan wordt afgeweken, is de Opdrachtnemer volledig aansprakelijk voor de gevolgen daarvan en heeft de Opdrachtgever het recht alle haars inziens noodzakelijke maatregelen te treffen, waaronder mee inbegrepen het weigeren van toegang tot en/ of
het verwijderen van haar terreinen van zulk personeel.
5.2. De Opdrachtnemer is verplicht de Opdrachtgever desgevraagd de namen en/of een verklaring van goed gedrag op te geven van personeelsleden van hemzelf en van de onderaannemers, die op het terrein werkzaam zullen zijn en ervoor zorg te dragen dat al die personeelsleden (ook die van deonderaannemers) zich bij het betreden van het terrein legitimeren op de door de Opdrachtgever aangegeven wijze. De Opdrachtgever is gerechtigd om de toegang tot het terrein te ontzeggen aan ieder wiens naam niet door de aannemer (desgevraagd) is opgegeven of die zich niet op de voorgeschreven wijze legitimeert.
5.3. De Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer verbieden voor het uitvoeren van het werk gebruik te maken van bepaalde onderaannemers of personen.

Artikel 6. Onderaanneming

6.1. De Opdrachtnemer zal slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glazenwaswerkzaamheden en/of éénmalige werkzaamheden.
6.2. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever op de hoogte stellen indien glazenwaswerkzaamheden en/of éénmalige werkzaamheden door derden zullen worden verricht.

Artikel 7. Prijs

7.1. De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, gebruik en bestemming van het object zoals beschreven in Bijlage 1.
7.2. Indien Opdrachtnemer wijzigingen van omstandigheden opmerkt die naar het oordeel van Opdrachtnemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met Opdrachtgever geschieden.
7.3. Indien tijdens de looptijd van dit contract een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de aannemer, ten gevolge van (een) wijziging in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen
plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden.

Artikel 8. Betaling

8.1. Facturering van eventuele losse opdrachten zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen of na uitvoering van de opdracht. Facturering van reguliere opdrachten zal plaatsvinden per maand aan het eind van de maand en betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
8.2. Indien betaling na deze termijn geschiedt zal de wettelijke rente over de factuurdatum extra berekend worden.
8.3. De Opdrachtnemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichting.
8.4. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
8.5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen aan de Opdrachtnemer te berekenen.

Artikel 9. Communicatie en rapportage

9.1. Opdrachtnemer beschikt binnen haar organisatie over één aanspreekpunt, die de belangen van Opdrachtgever behartigt en de algehele voortgang bewaakt.
9.2. Beide partijen zullen regulier, conform de voorwaarden in het bestek, met elkaar in overleg treden.

Artikel 10. Geheimhouding

Opdrachtnemer en medewerkers van Opdrachtnemer garanderen zowel gezamenlijk als afzonderlijk
dat zij gedurende de duur van deze overeenkomst en na het eindigen c.q. beëindigen van deze
overeenkomst tegenover derden geheimhouding zullen betrachten met betrekking tot vertrouwelijke
gegevens betreffende kennis omtrent de bedrijfsaangelegenheden van de Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

De organisatie van de Opdrachtnemer zijn tijdens hun werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schades (en gevolgschades), door hun toedoen, aan eigendommen van Opdrachtgever of de medewerkers van Opdrachtgever.

Artikel 12. Overmacht

Een tekortkoming van een der partijen in de nakoming van haar verplichting uit onderhavige overeenkomst kan niet aan die partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

Artikel 13. Ontbindende voorwaarden

De Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het resultaat van de samenwerking niet tot tevredenheid leidt bij Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft hiertoe tenminste 1 keer een aangetekend schrijven ontvangen en is hierbij in staat gesteld om haar inbreng hierop af te stemmen binnen een termijn van 14 dagen.

Artikel 14. Algemeen

14.1. Iedere wijziging in of aanvulling op deze overeenkomst dient, wil zij geldig zijn tussen partijen, schriftelijk te worden vastgelegd en door daartoe bevoegde personen te worden ondertekend.
14.2. Partijen vrijwaren elkaar voor alle vorderingen van derden jegens de ene partij die uit hoofde van deze overeenkomst voor rekening en risico van de andere partij zijn.
14.3. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank te Rotterdam is bevoegd om van geschillen betreffende deze overeenkomst kennis te nemen.
14.4. Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst onverbindend zijn of onverbindend worden, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen verplichten zich om de niet verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wél verbindend zijn en die zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst, afwijken van de niet verbindende bepalingen.